Artikkelihaku: jaksoaika

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

Tämä tehollisen ajan kasvu sekoitetaan usein jaksoaikaan
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/

Toyota ja Lean – Mikä on Leanin lähestymistapa laatuun

päästään lähemmäs tavoitejaksoaikaa ja siten lähemmäksi kykyä toimittaa suunnit…et laatuongelmat ja jolla saavutetaan tavoitejaksoaika uudelleen ja niin edelleen.
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt Lean -kirjoja ja artikkeleita lukiessani, miksi niissä ei käsitellä laatua ja laadunparannusta. Toyota tunnetaan ensisijassa laadusta ja Lean liitetään Toyotaan ja sen laatua tuottavaan tuotantomenetelmään TPS (Toyota Produc… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/toyota-ja-lean/

Hukka ja arvo vs. lean-tiede

jos organisaation tavoitteena on lyhentää jaksoaikaa … joka selittää mistä jaksoaika koostuu. Jaksoaika summa ajoista…a on näistä kustannustehokkain tapa lyhentää jaksoaikaa. Kaikilla ajoilla on oma tarkoituksensa
Hukan poistamisen ja arvonlisäämisen fantasia hokemin kuvaa tätä aikaa. Keskustelu keskittyy liiaksi selitykseen mitä hukka on, mitä arvo on. Huomion kohteeksi voisi ottaa sen, mitä organisaation tulee saada aikaan. Ensimmäinen askel on siirtyä subjektiiv… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/hukka-ja-arvo/

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

lyhennys jaksoaikaan
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen-osa-ii/

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?

vs. WIP vs. jaksoaika Keskeneräinen työ on läpimenon yksi tärk…n määrän kasvu tuotantosysteemissä kasvattaa jaksoaikaa ja samalla saa positiivisen vaikutuksen tuo
Politiikassa ja yleisessä keskustelussa puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Tämä tarkoittaa, että näkemykset, mielipiteet ja uskomukset vievät voiton tosiasioista ja tutkitulta tiedolta. Liki kaksikymmentä vuotta tuottavuuden kehitystä seuranneena, sama… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/totuuden-jalkeinen-aika/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

vaihtelu ja jaksoaikakatto on fantastinen keino stabiloida jaksoaikaa ja ohjata työ sinne… joka sekoitetaan usein jaksoaikaan. Läpimenoaika on johtamisen vakio. Organis
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

tai ostoprosessin jaksoaikaa hankintapäätöksen tekemisetä tavaran toimit
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

ja jaksoaikaan …. Littlen lain mukaan jaksoaikaa voidaan lyhentää joko kasvattamalla läpimen… että jaksoaika on seuraus… eivät sen ulkopuolella. Jaksoaika vastaavasti on se
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

ja jaksoaikassä vaikuttaa läpimenoon ja jaksoaikaan. Tätä erinomaista kuvaajaa…äpimeno eli valmistumisnopeus ja oikealla on jaksoaikaeja tai kapasiteetin purkamista. Vastaavasti jaksoaika on seuraus
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Lean Six Sigma ja Kaikaku

lyhyt jaksoaika ja vähän resursseja… pitkä jaksoaika. Vaihtelun eliminointi poistaa ristiriidan…. Jaksoaika voi lyhentyä merkittävästikin…nnistuu analysoimalla kehitettävän prosessin jaksoaikaan vaikuttavat juurisyyt ja testaamalla näist
Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa – tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihtelevat - ja syntyy pitkät läpimenoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa – mak… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-kaikaku/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

laskee jaksoaikat pysyvät samana. Eli jos haluat lyhentää jaksoaikaa… Jaksoaika on suoraan verrannollinen työjonon tai palve… jaksoaika lyhenee. Mieti vaikka kaupan jonoa
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

lyhentämään jaksoaikaa ja eliminoimaan hukkaa prosessissa. Huomaa… samanaikaisesti jaksoaika kasvaa. Littlen laki CT
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

VSM - mihin tätä käytetään?

jaksoaika
Olet saanut tehtäväksesi parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivossa kuumottaa ajatus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vsm/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? EI

n toteuttamiseen. Tällä ajalla ei tarkoiteta jaksoaikaa eikä läpimenoaikaa… jaksoaika lyhenee ja läpimenoaikaa voidaan lyhentää il… ja jaksoaika lyhenee. Kingmanin yhtälö sitoo yhteen virta
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

jaksoaika joka on kiinteä ja liittyy prosessin jaksoaikaan… ja samalla lyhyttä jaksoaikaa …in. Toisin sanoen pidentämällä jonkin verran jaksoaikaa niin sillä voidaan merkittävästi pienentää
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Tuottavuuden parannus ja mallit

jaksoaika
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuudenmallit/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

suja. Esimerkiksi lyhennettäessä hoitoketjun jaksoaikaa meidän pitäisi mennä yksinkertaisesti tutki
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelucase/

Aikavaihtelu

tuotteen käyttämä kokonaisaika on jaksoaika. Jaksoaika vaihtelee aina erilaisista syistä johtuen… että jaksoaika kasvaa voimakkaasti tehollisen ajan
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/aikavaihtelu/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

mutta kuvana selväpiirteisempi. Jaksoaika on piirrettynä virheprosentin suhteessa…min. Kuva 4. Prosessin jaksoaika alkaa hyvin aikaisessa vaiheessa kasvamaan j
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

Kokonaisjaksoaika mistä kokonaisjaksoaika muodostuu
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/