Artikkelihaku: prosessi

Laatu 4.0 ja Lean Six Sigma 2.0

ta. Kuva 2. Tuotteen monimutkaisuuden ja prosessin kyvykkyyden yhteys onnistumisen välillä. RT…tason funktiona. Tämä voidaan saavuttaa vain prosessin suorituskykyä
Niin maailma muuttuu Eskoni! Mikään ei ole niin pysyvää kuin tilapäinen! Viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut erittäin nopea muutos ihmisten välisissä yhteyksissä, analytiikassa ja datassa. Elämme nyt neljättä teollista vallankumousta (Industry … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-ja-lean-six-sigma/

Väärinymmärretty Lean

n järjetöntä. Pahimmillaan hukkaa poistetaan prosessin yksittäisissä vaiheissa tai organisaatioide… ennen kaikkea on siistiä sekä prosessit ovat fyysisesti rakennettu
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”

prosessin aikana toteutetaan useilla tasolla tärkeää …prosessi jaksottaa liiketoiminnan tavoitteet
Lean Six Sigma -menetelmä on keino ja tehokas täsmäisku suorituskyvyn parantamiseen vaativassa kohteessa. Menetelmän tavoite ja keinot poikkeavat merkittävästi yksittäisen ongelman poistamisesta, juurisyyanalyysistä. Menetelmä pitää sisällään parannuksen … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-metodi/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

prosessiksi. Suomeksi vaiheet ovat…ista. Kysymys on päämäärälähtöisestä tutkimusprosessista. Six Sigmaan otettiin mukaan vuonna 20…02 Lean eli aikanäkökulma. Prosessista tuloksen kannalta vaikuttavien paikkojen
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/six-sigma/

Hukka ja arvo vs. lean-tiede

prosessiaika … ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen …prosessi
Hukan poistamisen ja arvonlisäämisen fantasia hokemin kuvaa tätä aikaa. Keskustelu keskittyy liiaksi selitykseen mitä hukka on, mitä arvo on. Huomion kohteeksi voisi ottaa sen, mitä organisaation tulee saada aikaan. Ensimmäinen askel on siirtyä subjektiiv… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/hukka-ja-arvo/

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

asiakasarvo ja hukka toteutusprosessiin ja ihmisten toimintaan niin…siakkaalla kuin toteutuksessa pienenee. Tämä prosessi tunnetaan jatkuvan parannuksen ympyränä eli
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen-osa-ii/

Mihin tietoon voi luottaa?

jos tarkastelemme prosessien käyttäytymistä. Älyttömät poikkeamat…loksesta johtuu muutoksissa olosuhteissa tai prosessissa ja mikä mittauksesta. Emme voi tietää pal
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mihin-tietoon-voi-luottaa/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

prosessin komponenteille. Siis juuri päinvastoin kuin… vallitseva tapa suosittaa. Hukkia etsitään prosessista …valmistusprosessin tekijöille f… prosessista
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

reklamaatioiden ja hukkien tutkimisesta prosessien suorituskyvyn …prosessin… jolla tutkitaan kuinka prosessin standardia parannetaan.…tehokkuus. Miksi meillä on kaksi erilaista prosessia Erityissyyt ja satunnaissyyt
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

kapasiteeteissa ole voimakas epätasapaino ja prosessin tuottamat tuotteet ole aina samanlaisia.
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA III

artikkelissa käsiteltiin prosessin keskiarvon säätämistä eli asetusta … kuinka prosessin keskiarvo asetetaan … jolla prosessin keskiarvoa työntekijä voi muuttaa. Autossa
Sarjan ensimmäisessä ja toisessa artikkelissa käsiteltiin prosessin keskiarvon säätämistä eli asetusta – kuinka prosessin keskiarvo asetetaan riittävän lähelle ideaalista nominaalia. Lisäksi oletettiin, että tiedossa on säätö"nuppi", tekijä tai tekijät, j… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa3/

Tulos vai toiminta?

eli prosessirest Breyfogle on kuvannut yhdeksänvaiheisen prosessin. Prosessi sitoo yhteen sen mitä organisaati…ekä sen arvioinnin mitä on saatu aikaiseksi. Prosessi luo pohjaa mielenmallille
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA II

näyte prosessista saadaan nopeasti. Artikkelissa esitin …skiä. Säädön valintaan vaikuttaa ensisijassa prosessin suorituskyky Cp ja virheprosentti. Taulukos
Toisessa artikkelissa käsitellään perättäistä (sequential) säätötapahtumaa, joka sopii erityisesti raskaiden prosessien säätöön. joissa prosessin läpimenoaika on pitkä ja toisaalta rikkoutuvia tuotteita tuottavien prosessien säätöön. Tällä menettelyllä mi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa2/

10 + 20 vuotta laatukoulutusta – Laatutieto Oy:stä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n

ja prosessijohtaminen olivat tulleet Suomeen. Tämä loi u… prosessilaadun ja käytännön korkeakoulu. Ongelmana… laatua parannetaan erittäin monimutkaisessa prosessissa. Laatutaulujen esiaste sai myös alkunsa.
Quality Knowhow Karjalainen Oy täytti 11.8.1997 jo 20-vuotta! http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/10-20-vuotta-laatukoulutusta-laatutieto-oysta-quality-knowhow-karjalainen-oyn/

Prosessin ja työkoneen säätäminen ja asettaminen - OSA I

Laatutieto Liity postituslistalle   Prosessien ja työkoneiden säätäminen ja asettaminen o…5 viikkoa. Ongelma on usein puutteellisesta prosessin asettamisesta ja säätämisestä. Yllättävä
Prosessien ja työkoneiden säätäminen ja asettaminen on vaativa tehtävä, jolla on erittäin suuri vaikutus laatuun ja virheellisten tuotteiden määrään. Sama koskee myös hallinto ja palveluprosesseja vaikka harvoin näin mielletään. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/prosessi-osa1/

Aliarvostettu vaihtelu

n. Kuva 2. Ohjauskortilla havaittavat prosessin yleisimmät neljä tilaa. Kuva 3. Oh…ttä systeemin tilaan. SPC on keino kertoa prosessin suunnasta organisaatiossa ylöspäin
Vaihtelua on kaikkialla. Se voi olla hyvästä tai pahasta. Sillä voi tehdä rahaa tai sillä voi menettää rahaa. Reaalimaailman prosesseilla, joilla tuotetaan jotain konkreettista tuotetta tai kokemuksellista palvelua, vaihtelu kuluttaa resursseja. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/aliarvostettu-vaihtelu/

Onko DSD -koesuunnitelmat vuosisadan merkittävin parannus- ja koesuunnitteluinnovaatio?

ja mahdollistavat tuotteen ja prosessin optimoinnin ilman lisäkokeita so. ilman lis… Lähes kaikki tuotteiden ja prosessien innovaatiot ja parannukset perustuvat mate
Uusin Minitab 18 tuo merkittävän uudistuksen laadunparannukseen ja Six Sigmaan uuden koesuunnitelma luokan, DSD, Definitive Screening Designs, muodossa. DSD:n voisi kääntää suomeksi vaikkapa "Ratkaisevat erottelevat suunnitelmat", jotka parhaassa tapaukse… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

ttaa projektien hallintaa ja tehdä laadun ja prosessien parantamisesta läpinäkyvämpää. Siinä missä… jolloin kaikilla projektien ja prosessien avainosakkailla on pääsy oleelliseen ja re
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta/

Leviääkö Lean käsiin?

mikä on arvon luomisen prosessi ja kuinka se tuotetaan kustannustehokkaasti.
Lean on hyvä, Lean on huono? Vastaus riippuu siitä, keneltä kysyy. Olen pyrkinyt tarkastelemaan Leania mahdollisimman objektiivisesti yli viisitoista vuotta. Lean -konseptin ongelma on yhtenäisen selittävän teorian puute. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/leviaako-lean-kasiin/

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

aan mitäkin toimenpiteitä. Liiketoiminnan ja prosessien tilan analyysit vastaavat johtajan kysymyk… liittyvät toimintaympäristöön ja prosessianalyysin tuotokseen mitä tulee tehdä ja miss
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lainalaisuudet/