Artikkelihaku: prosessi

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät …prosessiin liittyvän termin vastintermi tuotteissa ja…Tuotteen ja prosessin optimointi …tullut johtava automerkki ja johtava tuotantoprosessin omaava. Toleranssit eivät takaa kuin osien
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Miksi yrityksen pitäisi soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä

ta jne. voidaan helposti mitata teollisuuden prosessien vaiheista. Vastaavasti datapankkien varast
Erilaisen datan määrä teollisuudessa kasvaa nopeasti. Erilaisia asioita, kuten lämpötilaa, painetta jne. voidaan helposti mitata teollisuuden prosessien vaiheista. Vastaavasti datapankkien varastointikapasiteetit kasvavat nopeasti. Samoin tietokoneiden la… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tilastomatemaattiset-menetelmat/

Tuottavuuden parannus ja mallit

joka kuvaa ongelman ja sitoo rahaprosessin kausaalitekijät ja antaa matemaattisen mall…. Niitä ei ole suoraan sidottu yrityksen rahaprosessin tavoitteisiin ja malleihin
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/tuottavuudenmallit/

Informaation luotettavuus on usein kehityksen este – Tunnista mittaussysteemin vaihtelu

Mittaus toimii prosessin palautelenkin … joka väärin toimiessaan huonontaa itse prosessia merkittävästi. Karkeasti ottaen voidaan til… jossa G on prosessi ja H takaisinkytkentä. Siirtofunktio on Y
Me uskomme sokeasti mittauksen oikeellisuuteen. Six Sigmassa, joka on kvantitatiivinen menetelmä, kiinnitetään erityistä huomiota mittaukseen ja tulosten oikeellisuuteen ja haetaan tähän myös kvantitatiivinen eli numeerinen lukema. Miksi? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mittaussysteemin-vaihtelu/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmen…prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean …prosessille Systeemin parantaminen
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

riippuvuussuhde. Jos sinulla on epästabiili prosessi tai sinulla ei ole keinoa…n W. Edwards Deming opetti Japanissa tuotantoprosessin ymmärtämisen systeeminä
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Lean Six Sigma ja simulointi

Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. S…Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. S…prosessivaiheissa. Tieto…prosessin keskeiset vaiheet ja tavoitteet Parannus
Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.2014, kun Six Sigma -menetelmästä julkaistiin suomeksi SFS/ISO -standardit 13053-1 ja 13053-2. Standardit ovat: "Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma osa 1: DMAIC-menetelmä" ja "Pro… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-simulointi/

Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä

ään on kerätty prosessitiedot ja sen avulla käydään henkilöstön sido…sryhmien kanssa keskustelua prosessin nykytilasta. Keskustelun tarkoituksena on s
Lean on ihmisten johtamista (leadership) ja tekniikkaa (engineering). Johtamisen tukena toimivat psykologia ja johtamisteoriat. Tekniikassa tukena toimivat toimintaa säätelevien lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kvantitatiiviset analyysit. http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/arvovirtakuvauksen-kaeyttaeminen-operatiivisessa-analyysissae/

t-testi tutuksi!

onko esimerkiksi työstökoneen asetus oikein. Prosessin keskiarvon olisi oltava mahdollisimman lähe…prosessin keskiarvo tilastollisesti jostakin nimenoma
Tänä päivänä tilasto-ohjelmistot, kuten Minitab, ovat tuoneet tilastolliset analyysit jokapäiväiseen käyttöön. Laskenta ei enää ole työlästä eikä kaavoja tarvitse muistaa. Riittää, kun osaat kerätä oikeanlaisen näytteen, sijoittaa datan Minitab -worksheet… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/t-testi/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

Six Sigmassa rakennetaan syyseuraussuhde prosessin outputtien ja inputtien välille.2 Tämä on k…vaan.3 Tämä luokittelu tehdään tilastollisen prosessinohjauksen
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/spc/

Aikavaihtelu

veluita. Tätä kutsutaan toiminnoksi ja usein prosessiksi…aikaa. Tätä kokonaisaikaa kutsutaan raa'aksi prosessiajaksi …us vaihtelee. Tätä kutsutaan termillä vuo ja prosessissa tapahtuvaa tuote tai materiaalivirtaa vir
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/aikavaihtelu/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

prosessivaihe…löin ei puhuta yhdestä työasemasta vaan koko prosessista ja saannosta. Mittari on RTY… syövät prosessiaikaa ja kapasiteettia tehollisen nopeuden pi
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

Lean on prosessijohtamisen filosofia…tamaan asiakkaan kokemaa arvoa kasvattamalla prosessin keskimääräistä virtausta… tai raa'aksi prosessiajaksi
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

esittivät vuonna 1980 kaksivaiheisen prosessin … se koskee yleisesti prosessia… on ensin haettava diagnostisella prosessilla …lkeen tähän ratkaisu. Tätä useampivaiheista prosessia sanotaan perättäiseksi eli sequentiaaliseks
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Mielenmallit

Prosessin läpimenoajan arvioiminen Leanin yhteydes…inen ja sen aiheuttajan diagnostisoiminen Prosessi valmistaa tuotteita kolmessa prosessivaihees
Mitä mielenmallit tarkoittavat? Ne ovat henkilön oletuksia siitä, kuinka maailma toimii. Mielenmallit vaikuttavat siis siihen, kuinka henkilöt ymmärtävät näkemänsä ja kokemansa sekä kuinka he toimivat. Ihmisten oletukset siitä, miten maailma toimii, perus… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/mielenmallit/

Teoriasta käytäntöön

Luokkahuoneopetuksen jalkauttaminen tuotantoprosessien toimintatavoiksi Onnistuiko johdon ja av…a opittujen asioiden jalkauttamiseen tuotantoprosessien toimintatavoiksi
Yleensä yrityksen johtoa ja koulutuksen rahoittajia kiinnostaa luonnollisesti se, miten opittujen teorioiden ja konseptien vaikutukset näkyvät muutoksena yrityksen toiminnassa. Kiinnostavaa on myös, millaista muutosta esimerkiksi tuotannon toimintatavoiss… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/teoriastakaytantoon/

Mistä syntyy onnistunut koulutus?

Nopeutuivatko prosessit…teena voi olla esimerkiksi testi tai tutkimusprosessin vaihe. Demonstraation apuv…en samalla prosessia. Esityksen ja jokaisen vaiheen j
Onnistuneessa koulutuksessa tavoitteen määrittely on tärkeää. Yrityksen johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Paraniko asiakaspalvelu? Vähenivätkö reklamaatiot ja virheet? Ovatko asiakkaat ty… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/onnistunut-koulutus/

Laatu puhuttaa Suomessa

tai palveluprosessi ei toimi yhdenmukaisesti.   Kuva 4… tai se on valmistusprosessin tuottamaa poikkeamaa … mutta usein heijastuvat muihin prosessivaiheisiin. Maailmalla auto
Kauppalehti aloitti Laatu Ratkaisee sarjan Kauppalehdessä 8.11.2013. Tämä sarja ja muut kirjoitukset Kauppalehdessä (13.8.2013) ja Kalevan pääkirjoitus (1.9.2013) nostavat esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laatuyhdistyksen (A… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/laatu-puhuttaa-suomessa/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

almiin lopputuotteen tarkastamiseen. Tuotantoprosessi tapahtui yleensä pitkissä sarjoissa ja liuku…a nollavirhe   Hyvin organisoidussa prosessissa voidaan vikalähteiden määrä vähentää ratk
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

atu on ja meidän tehtävänämme on suunnitella prosessi kuinka täytetään hänen vaatimukset. Hänen mu… joka on immuuni prosessin vaihtelulle. Laadunohjauksen hän luokitt
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/lean-six-sigma-vaikuttajat-hall-of-fame/