Artikkelihaku: ryhmittelykaavio

Yhdistä ideointityökaluilla luovan ajattelun eri ulottuvuudet - Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruokaavio

jne. Ryhmittelykaavio eli Affinity Diagrammi Affinity diagrammin… tai ryhmittelykaavion avulla tiimi voi ryhmitellä aivoriihiteknii…ompi ymmärtää ja lähteä etsimään ratkaisuja. Ryhmittelykaavio kannustaa ryhmän jäseniä luovuuteen prosessi
Aivoriihi, ryhmittelykaavio sekä kalanruotokaavio eli ryhmätyöskentelyn perustyökalut ovat keskeisiä laatujohtamisessa ja ongelmanratkaisemisessa.Työkalut ovat tehokkaita ratkaistaessa ”yksinkertaisia” ongelmia ja ne auttavat kuvaamaan, rajaamaan ja ymmär… http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/luova-ajattelu/