Kalenteri

 • Alkaen 30.5.2022

  Lean-johtajakoulutus (20 päivää)


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tieto ja taito ovat tärkeitä onnistuneessa parannustoiminnan johtamisessa. Asiakkaasi vaatii ketterämpää toimintaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Samalla organisaatiosi pitäisi parantaa tuottavuutta. Haluat tietää, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja kehitystoimenpiteet organisoidaan käytännön toimenpiteiksi. 

  Tarjoamme

  Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ajattelemaan uudella tavalla, kehittämään osallistujan kykyä tutkia ja kehittää toimintaympäristöä ja prosesseja huomioiden ihmiset ja heidän erilaisuudet. Se auttaa ymmärtämään miksi, kuinka ja missä erityyppiset Lean-menetelmät ja työkalut toimivat ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, ihmisten johtamista sekä Lean-työkaluja.

 • 6.6.20227.6.2022

  Prosessien FMEA


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  FMEA on edelleen yksi keskeisiä perustyökaluja laadun toteuttamisessa ja suunnittelussa. Prosessi FMEA (PFMEA) menetelmän perustarkoituksena on auttaa tuotteisiin ja niiden valmistusprosessiin liittyvien riskien pienentämisessä, sekä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Uudistetun FMEA-koulutuksen sisältö on suunniteltu AIAG & VDA FMEA 2019 1st editionin kanssa yhteensopivaksi.

 • 8.6.20229.6.2022

  8D - juurisyyt ja korjaavat toimenpiteet


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Ongelmien ratkaisemista varten on kehitetty systemaattisia menetelmiä ja malleja, joiden avulla voidaan helpottaa ja hajauttaa ongelmanratkaisua työyhteisön piirissä. Näistä hyvin tunnettu on autoteollisuudessa sovellettava 8D-menetelmä.

  Tarjoamme

  8D-menetelmässä ongelmanratkaisutiimi, laatutyökalut sekä lomakkeisto on yhdistetty tehokkaaksi kokonaisuudeksi, joka ohjaa ja auttaa onnistuneessa ongelmanratkaisussa.

 • 9.6.2022

  Sisäinen auditointi - Toimintajärjestelmän tae, jatkuvan parantamisen väline


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Laatu-, ympäristö- ja TTT -järjestelmien mukaista toimintaa tulee auditoida systemaattisesti ja saatua tietoa hyödyntää. On muistettava, ettei auditointi ole poliisitoimi, vaan se on yksi työkalu monien muiden kehittämistyökalujen joukossa.

 • 14.6.2022

  Intensiivinen Minitab-etäkoulutus


  Tutustu tilastolliseen ajatteluun, datan analysointii
  n ja prosessien mallintamiseen Minitab-ohjelman avulla etänä!

 • 26.8.2022

  Laadun suunnittelu ja systemaattinen innovointi (TRIZ) kehitystoiminnan tukena


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Koulutuksen tavoitteena on osallistuja ymmärtää laadun suunnitteluprosessin merkityksen uuden tuotteen tai palvelun suunnittelussa, kilpailukykyisen tuotteen luomisessa.

 • 2.9.2022

  5S-koulutus

   

  5S -koulutuksessa myös etäosallistumismahdollisuus!

  5S on viisivaiheinen lähestymistapa muutoksen aloitukseen. Malli tukee ja ohjaa sekä auttaa luomaan rutiinit järjestyksen ylläpitämiseksi. 5S tavoittelee parempaa käytettävyyttä, toimintaan käytettävän ajan ennustettavuutta ja tuo muutoksen lähelle jokaista osallistujaa. 5S tukee organisaatiota ottamaan ensimmäisen askeleen kohti uutta ja käytettävämpää toimintaympäristöä sekä samalla saada aikaan nopeasti konkreettista näkyvää organisaatiossa.

  Tarjoamme

  Koulutus antaa yleiskuvan 5S -menetelmästä. Koulutuksessa keskitytään 5S-taustaan. Tavoitteena on antaa ymmärrys 5S-menetelmästä ja sen yhteydestä Lean -toimintaan. 5S soveltuu sekä toimisto- että tehdasympäristöön.

 • 5.9.2022

  Perusasiaa luotettavuustekniikasta ja Minitab-analyysiä tueksi

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Luotettavuustekniikka on suunnittelumenetelmä, jolla pyritään varmistamaan suunniteltavan koneen ja järjestelmän luotettavuus, kun konetta tai järjestelmää käytetään ennalta määritellyllä tavalla sovitussa käyttöympäristössä. Luotettavuustekniikan menetelmillä käsitellään järjestelmän koko käyttöikää sisältäen kehityksen, testauksen, valmistuksen ja käytön. Tänä päivänä tietokoneet ja ohjelmistot auttavat monimutkaisessa laskennassa ja ovat tärkeä osa suunnittelijoiden tai laadunkehityksessä työskentelevien osaamisen portfoliota.

 • 7.9.20228.9.2022

  Tehdasfysiikka ja operaatioiden talous

  Miten varmistaa suuri liikevaihto, matalat kustannukset ja erinomainen asiakaspalvelu samaan aikaan? Pitääkö varaston määrää kasvattaa vai pienentää? Onko nopeampi läpimenoaika aina parempi? Onko resurssien käyttöaste maksimoitava kaikkialla?

 • 8.9.2022

  Lean Champion -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!


  Mitä kaikkea Lean on, mistä aloittaa? Kuinka parannustoimintaa johdetaan ja mitä pitäisi huomioida?

  Tarjoamme

  Koulutus lähestyy Leania viidestä näkökulmasta ja avartaa näkemystä parannustoiminnasta. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Parantamisen onnistuminen vaatii osaamista ja näkemystä sekä menetelmiä ja ymmärrystä toimintaympäristön käyttäytymisestä.

 • 12.9.202219.12.2022

  Design for Six Sigma -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Suomenkielistä Design for Six Sigma (DFSS) -koulutusta!

  Oletko suunnittelemassa uutta tuotetta? Tunnetko asiakastarpeen, jota varten tuotteen suunnittelet. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi.

  Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

 • 15.9.202216.9.2022

  Luotettava mittausprosessi (MSA) - Mittaus ja mittauksen suorituskyky, näytekoko


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tiedätkö, mitä et tiedä? Mittaus on ongelma lukuisissa yrityksissä. 

  Tarjoamme

  Koulutus johdattaa metrologiaan ja sen käsitteisiin sekä antaa yleikuvan ja työkalut mittaamiseen ja mittausprosessin rakentamiseen.

 • Alkaen 19.9.2022

  Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tilastollinen prosessinohjaus (Statistical Process Control, SPC) on laadunkehittämisen keskeinen väline. Se kertoo, milloin prosessia tulee säätää tai korjata, jotta se säilyttää ennustettavuutensa, ja sen avulla voidaan analysoida ja parantaa prosessia.

 • Alkaen 21.9.2022

  Lean-asiantuntijakoulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Leanin ytimessä on asiakas ja asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Tärkeimmät periaatteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat ihmisten (= työntekijät, asiakkaat, toimittajat, omistajat, ympäröivä yhteiskunta jne.) ja ihmisyyden kunnioittaminen sekä jatkuva parantaminen.

 • 22.9.2022

  Sisäinen auditointi - Toimintajärjestelmän tae, jatkuvan parantamisen väline


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Laatu-, ympäristö- ja TTT -järjestelmien mukaista toimintaa tulee auditoida systemaattisesti ja saatua tietoa hyödyntää. On muistettava, ettei auditointi ole poliisitoimi, vaan se on yksi työkalu monien muiden kehittämistyökalujen joukossa.

 • 26.9.202229.9.2022

  Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

  Tarjoamme

  Minitab-koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

 • 26.9.2022

  Minitab-perusteet

   
  Minitab-kurssilla myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

  Tarjoamme

  Koulutus antaa yleiskuvan Minitab-ohjelmistosta sekä ohjelman käytöstä.

 • 6.10.2022

  Laatutekniikan perusteet - Tunnista laatutekniikan mahdollisuudet

   

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Laatu ei synny sattumalta. Modernin laadun määritelmän ymmärtäminen avaa laadun merkityksen yrityksen menestymiseen. Laadun kaksi ulottuvuutta vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn luomalla lisää liikevaihtoa ja laskemalla kustannuksia.

 • Alkaen 10.10.2022

  Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

   
  Myös etäosallistumismahdollisuus!
   
  Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.
   

  Tarjoamme

  Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

 • 13.10.202214.10.2022

  Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!


  Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen? Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Kurssi tarjoaa yleiskuvan metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.

 • Alkaen 13.10.2022

  Lean Six Sigma Green Belt -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä - opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

  Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

 • 17.10.2022

  ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset organisaation arjessa


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Laatu-, ympäristö- ja TTT standardien vaatimukset koetaan edelleen usein vain sertifikaattien vaatimiksi sekä usein myös vaikeiksi ja turhiksi, hyödyttömiksi.

 • 18.10.2022

  Toimiva johtamis- / toimintajärjestelmä


  Myös etäosallistumismahdollisuus!


  Tule kuulemaan, minkälainen on hyvä toimintajärjestelmä, joka täyttää myös standardien vaatimukset.

 • Alkaen 19.10.2022

  Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi? Tarvitsetko oppia tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä reaalimaailmassa? Haluatko saavuttaa huippupalvelukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla? Haluatko oppia taitoja, joilla kehittää ratkaisu ongelmaasi tai parannustarpeeseesi? Lean Six Sigma -koulutusohjelmalla konkreettisia parannuksia ja hyötyjä. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman avulla työt ja prosessit paranevat.

  Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kehittää yksilön osaamista ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin. Lean Six Sigmalla voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.

 • Alkaen 2.11.2022

  Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

   

  Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!

  Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance - edistykselliset tekniikat ja analyysit. Kaiken kaikkiaan viisi päivää edistyksellisempää Minitab -koulutusta. 

 • 7.11.20229.11.2022

  IATF 16949 ja keskeiset konseptit (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP)


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  "Miksi aina näyttää siltä, että me käytämme runsaasti aikaa virheiden korjaamiseen, mutta emme koskaan käytä riittävästi aikaa virheiden ennaltaehkäisemiseen tekemällä asiat oikein ensimmäisellä kerralla?"

 • 14.11.202215.11.2022

  LEAN - Opi keskeiset konseptit simulaatioiden avulla

   

  Opi uudet pelit ja vie ajattelua organisaatiosi hauskalla tavalla!

  Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi Leanin konsepteja erilaisten pelien ja simulointien kautta.

 • 16.11.2022

  Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) perusteet


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tilastollisen prosessin ohjauksen (SPC, Statistical Process Control) koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa tilastolliseen ajatteluun ja toimintatapaan sekä perus työkaluihin.

  SPC on keskeinen työkalu ja muodostaa laatuteorian eli virheiden syntymekanismin ymmärtämisen ytimen.


 • 24.11.202225.11.2022

  Lean Six Sigma Champion -koulutus

   

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Haluatko saavuttaa paremman kilpailukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla? 

  Haluatko tietää, kuinka tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää organisaatiossasi? 

  Opi ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossasi!

 • 28.11.202230.11.2022

  TOC - Tehokas prosessijohtamisen työkalu


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  TOC on tehokas prosessi- ja laatujohtamisen työkalu, jota käytetään hyvin paljon Leanin rinnalla ja tukena. Se on "esiaskel" prosessin virtauttamiseen. Virtauksen estää kapeikko, josta seuraa keskeneräisen työn varasto (WIP).

  Tarjoamme

  Koulutus esittelee TOC-teorian eli kapeikko- tai esteiden teorian (Theory of Constraints). Ajatuksena on, että jokaisen tavoitteen, prosessin virtauksen, esteenä on vain YKSI ESTE, heikoin lenkki.

 • Alkaen 23.1.2023

  Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu

   

  Muuta tiedot palveluprosesseista käyttökelpoiseksi informaatioksi Minitabin avulla!

  Palvelusektorille suunnattu koulutus Minitabista ja sen käyttämisestä tehokkaana laadunparantamisen työkaluna. Palvelun Minitab -koulutus on nelipäiväinen kokonaisuus, joka antaa käyttäjälleen hyvän kuvan tilastollisesta päätöksenteosta.

 • 23.1.202325.1.2023

  Luotettavuustekniikka

   

  Luotettavuustekniikka on keino suunnitella, analysoida, mitata ja parantaa ajallista laatua. Suuri osa takuu- ja reklamaatiokustannuksista syntyy systeemin tai tuotteen ajallisesta heikkenemisestä tai sen vajavaisesta kyvystä kestää rasitusta.

 • 26.1.2023

  VSM - Arvovirtakuvaus

   

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakuvausta (VSM, Value Stream Mapping) virtauksen esteen tunnistamiseen ja priorisointiin. Siinä kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle lomakkeelle. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden eli nopeuden nostamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.

  Tarjoamme

  Koulutus antaa yleiskuvan arvovirtakuvauksesta, sen tarkoituksesta ja toteuttamisesta sekä siitä, mitä siitä voidaan havaita.

 • Alkaen 2.2.2023

  Lean Six Sigma Green Belt -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä - opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

  Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

 • Alkaen 15.3.2023

  Tehokkaat tutkimussuunnitelmat - Design of Experiments (DOE)

  Design of Experiment on tilastomenetelmä, joka on pohjana niin Six Sigmalle kuin myös Taguchi -menetelmälle. Yli 90 % kaikista laadun ja tuottavuuden kehitystuloksista on syntynyt koe/tutkimussuunnittelun kautta. Koe/tutkimussuunnittelu (DoE) on tapa kerätä dataa niin, että sitä voi analysoida tilastollisesti. Analyysi oli hyvästä tutkimussuunnitelmastakin huolimatta aikaisemmin työläs ja matemaattisesti vaikea. Nyt ongelma on poistunut. Minitab -ohjelma tekee "kaiken" datan keräyssuunnitelman luomisesta datan analyysiin nopeasti ja helposti. Tulokset esitetään selkeästi kuvin ja numeroin. Tarvitset vain vähän neuvoja tulkintaan.

 • Alkaen 21.3.2023

  Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

   
  Myös etäosallistumismahdollisuus!
   
  Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.
   

  Tarjoamme

  Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

 • Alkaen 27.3.2023

  Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Laajenna osaamistasi liiketoiminnan kehittämisessä kohti laajempia ja vaativampia projekteja. 13 päivän muuntokoulutus tarjoaa nopean, tehokkaan ja kustannusedullisen tien Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi. Koulutus on ASQ:n ja ISO 13053 -vaatimuksia noudattava ja täydennetty suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi. Kursseiltamme valmistuvat Black Beltit ovat kovia ammattilaisia ja osaavat tehokkaasti käyttää oppimiaan menetelmiä käytännön parannustyössä.

 • 30.3.202331.3.2023

  Toleranssisuunnittelu - Kuinka asiakastarpeet ja tuotteet toleroidaan


  "Toleranssisuunnittelu on ns. ennustamistiede, jolla ennustetaan tuotteen ja/tai prosessin suoritusarvossa tapahtuvat vaihtelut, virheet ja viat. Kuinka paljon asiakas sietää vaihtelua tai miten suuri vaihtelu voi olla, että laite toimii tai sen voi koota. Vaihtelut, virheet ja viat syntyvät muutoksista, joita tapahtuu komponenteissa, materiaaleissa, työtavoissa tai mittauksissa."

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Testien suunnittelu ja analysointi

  One Factor at the Time (OFAT)

  Jokainen ihminen tekee arkielämässään ja työssään testejä ja kokeita. Vain testaamalla ja kokeilemalla voimme parantaa omaa, läheistemme ja myös yrityksemme menestymistä. Ovatko nämä testit oikein ja tehokkaasti suunniteltu? Onko näytemäärät minimoitu? Miten olet huomioinut häiriötekijöiden vaikutukset? 

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta: 1750 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Juurisyyanalyysi - Root Cause Analysis


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Yritykset ovat investoineet huomattavia rahasummia ja aikaa ongelmien ratkaisemiseen. Tästä huolimatta samat ongelmat toistuvat uudestaan ja uudestaan. Ongelmien vaikutukset asiakkaille, loppukäyttäjille, työntekijöille, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn ovat huomattavia.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Lean parannus- ja johtamisrutiinit - Toyota Kata

   

  Osataanko johtaa? Ujostellaanko työntekijöitä? Pelätäänkö työntekijöiden reaktioita johtamistilanteissa? Johdetaanko organisaatiota raporteista saatujen tuloslukujen perusteella?

  Pitäisikö johdon mennä katsomaan mitä tehtaan lattialla prosessissa oikeasti tapahtuu?

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Avoin
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  LEAN -johtamiskäytännöt


  Tavoitteiden ja suorituskykymittarien asettaminen ei yleensä tuota haluttua käyttäytymistä tai aiheuta työprosessin todellista paranemista.

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1750 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Teollinen koesuunnittelu käytännössä


  Taguchi -menetelmä on erittäin tehokas tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Menetelmä perustuu koesuunnitteluun insinöörin näkökulmasta katsottuna. Suunnitelluilla kokeilla selvitetään tekijät, jotka vaikuttavat tuotteen, palvelun tai prosessin ominaisuuksiin ja optimoidaan nämä.

 • Avoin

  Asiakastyytyväisyys - Toiminnan kulmakivi, menestyksen avaimet

   

  Tule kuulemaan ja oppimaan, miten asiakas ja asiakkaan tarpeet otetaan tehokkaasti huomioon!

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Prosessit ja kuvaaminen - Tunnista arvovirrat

  Tiedätkö miten prosessit tulisi kuvata oikeaoppisesti?

  Kaikki toimintomme voidaan kuvata prosessina. Kun prosessit on onnistuneesti ja totuudenmukaisesti kuvattu, on helppo sopia yhteisistä mittauspisteistä ja mittareista, joilla todetaan prosessien kyvykkyys suoriutua tehtävistään.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Sekoitekokeet, Mixture Designs


  Sekoitekokeet käsittävät testien luokan, jossa muutetaan sekoitteen komponenttien suhteita, joista tuote muodostuu. Sekoitekokeiden tuloksena havainnoidaan tuotteiden ominaisuuksien muutoksia.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Ajankohta avoin, kysy yrityskohtainen tarjous.
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Tehoa johdon katselmuksiin

   

  Mitä johdon katselmus on? Ja miten se suoritetaan osana normaalia liikkeenjohtamista?

   

  Tule nyt kuulemaan, miten johdon katselmukset nivoutuvat osaksi jokapäiväistä käytännön johtamistoimintaa ja miten käyttää tavanomaisen toiminnan tuloksena joka tapauksessa syntyvää mittaustietoa johtamisen välineenä.
 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  ISO 9001 ja riskit


  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Mitä ISO 9001:2015 tarkoittaa organisaatiollesi? Sertifikaatit vanhenevat pian ja jotain pitäisi tehdä? Useimmiten vaatimukset ISO 9001 -standardin toteuttamiselle tulevat asiakkaalta. Haluamme todistaa, että olemme omistautuneet laadunhallintaan. Mutta takaako sertifikaatti seinällä yhtään mitään tai mitä muutoksia uusi ISO 9001 on tuonut vaatimustasolla?

  Tarjoamme

  Kaksipäiväisen ISO 9001 -koulutuksen tarkoituksena on selventää itse standardin vaatimuksia organisaatiolle, sekä standardin taustalla olevaa ajattelua. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan käytännön harjoitteiden avulla riskiperusteiseen ajatteluun ja mm. FMEA:n (vika- ja vaikutusanalyysin) käyttöön työkaluna riskien kartoittamisessa. Riskiperusteinen päätöksenteko on yksi uudessa ISO 9001 -standardissa nousevista teemoista, jota organisaatiossa joudutaan mahdollisesti soveltamaan.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Johdanto Big Dataan ja ennakoivaan analytiikkaan


  Johdanto Big Dataan ja ennakoivaan analytiikkaan on uusi kurssi, joka on luotu yritysten enenevään tarpeeseen saada yhä enemmän tietoa kerätystä datasta.

   

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

  Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaan toimintatavan johdon sitoutuessa laatujohtamismalliin, jossa asennemuutos ei maksa mitään.

  Kuinka tämä nollavirhe kyetään saavuttamaan, jäi kuitenkin tuolloin kokonaisuudessaan ratkaisematta.

   

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys QFD

   

  QFD on menetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. QFD eli "Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys" muodostaa konseptin, kuinka asiakkaan tarpeet tunnistetaan, priorisoidaan ja QFD-matriisilla muunnetaan tuotteen tai palvelun kehittämisen lähtötiedoiksi. Asiakastarpeen tunnistamisessa tarvitaan niin luovia menetelmiä (ideointia) tukevia työkaluja, priorisointia, asiakastiedon keräämistä ja muuntamista.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 680 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Yleinen riskikartoitus (FMEA)


  Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan? Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit ja -tyypit?

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Tarkastus ja tilastollinen näytteenotto - AQL

  Yritykset suorittavat tuotteiden tarkastamista. Tarkastus perustuu joko kaikkien tuotteiden tarkastamiseen tai näytteiden perusteella suoritettavaan tarkastukseen. Tarkastus on perinteinen tapa varmistaa tuotteiden tai palveluiden laatu. Näyteperusteiseen tarkastukseen päätymiselle on syynä esimerkiksi se, että kaikkien tuotteiden tarkastaminen ei ole mahdollista tai tarkastaminen rikkoo tuotteen. Tarkastukseen päädytään monesti joko omasta tarpeesta tai asiakkaan vaatimuksesta.

 • Avoin
  • Kesto: 3 päivää
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta: 1490 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen


  Uusi näkökulma tuottavuuden parantamiseen -koulutus konkretisoi, kuinka johtaminen strategiselta tasolta sidotaan operatiiviselle tasolle. Tulosten kannalta tärkeää on tieto siitä mitä tulee tehdä ja mihin parannustoimenpiteet on kohdennettava, jotta parannus on parannus.

 • Avoin
  • Kesto: 1 päivä
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta: 680 € + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Läpileikkaus tehdasfysiikkaan (etäkoulutus)

  Nyt etäkoulutuksena! Intensiivinen yhden päivän Tehdasfysiikan koulutus tarjoaa yleistietoa tehdasfysiikasta ja sen roolista operaatioiden johtamisessa.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää (klo 9-12)
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta: 530 € + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Laadun johtaminen (etäkoulutus)

  Covid-19 pandemia saa luultavasti globaalin talouden sekaisin ja useat yritykset toimintansa jatkuvuuden kriisiin. Poikkeusolot paljastavat yritysten heikkoudet ennennäkemättömällä tavalla ja korostavat prosessien ja toimitusketjujen suunnittelun ja ohjauksen heikkouksia.

 • Avoin
  • Kesto: 3 tuntia
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta: 290 € + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Uusi AIAG&VDA FMEA ja keskeiset muutokset (etäkoulutus)

  Tämän tiiviin 3 h etäkoulutuksen tarkoituksena on käsitellä mitä uusi AIAG & VDA FMEA 2019 1st edition muuttaa ja tuo tuotteiden ja prosessien vikaantumisen ja vaikutuksen analysointiin. Opas on autoteollisuuden referenssi, mutta sen soveltaminen on mahdollista ja suotavaa millä tahansa toimialalla.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää (klo 8-12)
  • Sijainti:Teams-etäkoulutus
  • Hinta: 590 € + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Laadun keskeiset konseptit (etäkoulutus)

   

  Suosittu Laadun perusteet -koulutus nyt ensimmäistä kertaa verkossa!

  Käytä ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä Piiraisen Antti vauhdissa etänä QKK:n toimistolta.

   

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Etäosallistuminen, Teams
  • Hinta: 1150 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Johtajan laatu


  Etätoteutus!

  Mitä johtajien tulisi tietää laadusta ja sen johtamisesta? Mitä on moderni laatu (tai erinomaisuus) ja kuinka siihen on päädytty? Kurssi auttaa avaamaan laadun johtamisen merkitystä ja sen taustalla vaikuttavia universaaleja prosesseja, sekä ajattelua.

 • Avoin
  • Kesto: 2 päivää
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta: 1190 euroa + Alv 24 %
  • Lue lisää

  Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus


  Myös etäosallistumismahdollisuus!


  Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen? Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Kurssi tarjoaa yleiskuvan metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.