Alkaen 5.2.2018

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tehdasfysiikka - toiminnan lainalaisuudet

Tunnistatko kehityskohteen paikan tuotanto- tai palveluketjussa? Pohditko, mitä pitäisi tehdä, kun läpimenoaikaa tulisi lyhentää ja tuottavuutta parantaa samanaikaisesti? Onko tarve nostaa toimitusvarmuus uudelle tasolle? Kuinka muutat strategiset päämäärät operatiivisiksi käytännöntoimenpiteiksi?

Tarjoamme ensimmäisenä Suomessa koulutuksen, joka käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Keskeinen kysymys tehdasfysiikassa on, kuinka operaatioista vastaava johtaja, valmistuspäällikkö tai alihankkijaketjun edustaja voi ennustettavasti saavuttaa suuren kassavirran, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden.

Tehdasfysiikka - Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six Sigma) on uusi kurssi, jossa käsitellään läpimenoajan, toimitusvarmuuden, tuotantomäärien, käyttösuhteen, keskeneräisen tuotannon, varastojen, vaihtelun ja kustannusten välisiä suhteita ja riippuvuuksia kvantitatiivisesti.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu erityisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnitteluja ohjaustoimista vastaaville päälliköille, Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka yrittävät parantaa tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Tunnetko yrityksesi käyttäytymisen

Suosit_FP.jpgMiten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä "numerolla", jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka

Useat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan. Kurssi perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien (Factory Physics).

Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuus (Lean), Laatu (Six Sigma) ja Teknologia (ERP). Siksi sitä kutsutaan myös Lean Six Sigman jälki(teolliseksi)maailmaksi! (Factory Physics for Managers – How Leaders Improve Performance in a Post-Lean Six Sigma World /1/)Rattaat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tehdasfysiikka mahdollistaa synkronoimaan yrityksen eri toiminnot keskenään /1/

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta

Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

Tehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

 

Taulukko_factoryphysics.jpg
 

 

 

 

 

 


Kuva: Tehdasfysiikan ja tuloslaskelman välinen yhteys

 

Tehdasfysiikan_elementit.jpg
 

 

 


Kuva: Tehdasfysiikan ja taseen välinen yhteys

 

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö

Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden "laserin tarkan valinnan".

Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet - alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

Hukat ja vaihtelu

Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat - muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, "pullonkauloihin, constraints" ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen. Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

FactoryPhysics_pieni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Kehität näkemystäsi, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan. Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä.

Voit lyhentää toimitusaikaa/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia.

Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata?

Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen.

Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa.

Kurssilla demonstroidaan Tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.

Ohjelman sisältö:

 • Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
 • Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
 • Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
 • mittareihin sekä päävirtausmallit
 • Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
 • Sisäinen Benchmarking
 • Operaatiotiede käytäntöön
 • Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
 • Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
 • Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
 • Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
 • Voitto- ja virtausfysiikka
 • Neljä keskeistä yhtälöä
 • Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
 • Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
 • Operaatioiden strategia ja suunnittelu
 • Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
 • optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
 • Ihminen ja toimintojen johtaminen
 • TQM – laatujohtaminen

Ajankohta ja laajuus

I-jakso: 5.-7.2.2018
II-jakso: 8.-9.3.2018
III-jakso: 28.-29.3.2018

Koulutuksen laajuus on 7 päivää,

Hinta

Osallistumismaksu 3500 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Kouluttaja

 

Antti_90.jpg  

 

 

 

DI Antti Piirainen

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi
puh. 040 502 2702

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Rtli.jpg
Ilmoittatumisen vastaanottamisesta tulee aina perilletulokuittaus sähköpostitse viimeistään seuraavana arkipäivänä ilmoittautumisesta. Otathan yhteyttä osoitteeseen mirka@qk-karjalainen.fi, jos vastaanottokuittausta ei kuulu. Näin varmistat ilmoittautumisesi perilletulon.
 
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille -linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.
 

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Tiedot

 • Kesto: 7 päivää
 • Ajankohta: Alkaen 5.2.2018
 • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
 • Hinta:3500 euroa + Alv 24 %
 • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet

Johdatus taloudellisiin mittareihin

Valmistuksen tiede

Mitä on formaalisyy

Ohjaavat ja kuvaavat mallit

Strategia ja operatiiviset tavoitteet

Strateginen asemoituminen (positiointi)

Parannusmetodi, kuinka edetä?

12:00 Lounas

13:00 Yrityksen perusdynamiikka

Määritelmät

Suoritusarvomittarit (Y)

Parametrit (x)

14:30 Kahvi

15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet

Epäbalanssilinja

Littlen laki

Sisäinen Benchmarking

16:00 Päivä päättyy

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

 

”Oleelliset asiat eivät jääneet epäselviksi millään tavalla. Kokonaisuudesta syntyvä intuitio ja kyky ymmärtää on tärkeintä.”

                                              -Kurssilainen-

 

”Ehdottoman hyvä koulutus ja suositeltavissa kaikille Lean Six Sigma -hemmoille ja miksei myös muillekin.”

                                                     -JHy-

 

"Kurssi auttoi ymmärtämään tuottavuuden taustalla olevia ristiriitoja erinomaisesti. Loistavaa!"

                                              -Työnjohtaja-

 

"Koulutus avasi uuden näkökulman tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, vaikka minulla on takana pitkä tausta kehitystehtävissä."

                                          -Kehitysinsinööri-

 

”Antti on huippu!”

                                               

 

Päivä 2


8:15 Päivän aloitus

Operaatiotiede käytäntöön

TF -periaatteet ja perusrakenne

VUT – Variation x Utilization x Time

Jaksoaika vs käyttöaste

Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika

11:30 Lounas

12:30 Tuotannon virtauskäyrät

Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö

Varaston investointi vs täyttöaste

Varaston tehokkuusreuna

Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä

14:00 Kahvi

14:30 Vaihtelun perusteet

Vaihtelu ja satunnaisuus

Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus

Täydennysaika

Ennustevirhe ja läpimenoaika

16:00 Päivä päättyy

Päivä 3


8:15 Päivän aloitus

Vaihtelun perusteet jatkuu

Varaston suoritusarvomittarit

Prosessin vaihtelu

Prosessiajan vaihtelun syitä

Virtauksen vaihtelu

Vaihtelun keskinäisvaikutukset - jonoutuminen

Yleinen estomalli

Vaihtelun yhdistäminen (pooling)

11:30 Lounas

12:30 Virtauksen mallinnus

Littlen laki

Kapasiteetti

Kokonaistehokkuus

Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)

Vaihtelun vaikutus virtaukseen

Jonoutuminen

Vaihtelun mittarit

14:00 Kahvi

14:30 Jonoutumisen vaikutukset

Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)

Imusysteemi

Varastojen ja virtauksen yhdistäminen

Kassavirran optimoiminen

16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy

Päivä 4

 

8:30 Koulutuksen 2. Jakso alkaa

Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen

Vaihtelun lait

Joustavuus

Virtauksen lait

Kapasiteetin laki

12:00 Lounas

13:00 Käyttöaste/suhde

Erien lait

Läpimenoajan laki

Suorituskyky ja vaihtelu

Diagnostiikka ja parannukset

14:30 Kahvi

15:00 Voitto

Virtaus

Tehdasfysiikka

16:00 Päivä päättyy

Päivä 5


8:15 Päivän aloitus

Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen

Imuohjaus

Imusysteemin magia

CONWIP

CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa

CONWIP ja Kanban -vertailu

11:30 Lounas

12:30 Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne

Kokonaisuuden hajottaminen

Kokonaisuuden rakentaminen

14:00 Kahvi

14:30 Imuohjauksen suunnittelu

Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy

Päivä 6

 

8:30 Koulutuksen 3. Jakso alkaa

Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu

Kokonaisuuden hajottaminen

Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit

Toteutus ja toimenpano

Tuotannonohjaus ja IT

12:00 Lounas

13:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi

Kysynnän ennustaminen

Varastotaktiikat

14:30 Kahvi

15:00 Kapasiteettitaktiikat

Valmistuspäivän määrittäminen

16:00 Päivä päättyy

Päivä 7

 

8:15 Päivän aloitus

Ihminen ja toimintojen johtaminen

Inhimilliset lait

Esterajoitettu optimointi

Fanaatikon teho

Loppuun palaminen

Suunnittelu ja motivointi

Vastuu ja valta

11:30 Lounas

12:30 TQM – laatujohtaminen

Laatujohtamisen lyhyt historia

Mitä laatu on?

Tilastollinen laadunohjaus

Six Sigma

Laatu ja operaatiot

Virheen mallinnus

Laatu ja toimitusketju

14:00 Kahvi

14:30 Käytännön ohjaus

Tehdaslattian ohjausfunktio

CONWIP

Yhteenveto tehdasfysiikasta

Synteesi

16:00 Koulutus päättyy