Alkaen 1.11.2017

Lean -johtajakoulutus (20 päivää)

Lean -johtajakoulutus (20 päivää)

Parannustoiminnan johtaminen onnistuneesti vaatii tietoa ja taitoa. Odottaako asiakkaasi, että toimintasi olisi ketterämpää, toimitusvarmuus parempi ja samalla pitäisi parantaa tuottavuutta? Tiedätkö, kuinka organisoisit kehitystoimenpiteet johdon ideasta käytännön toteutukseen?

Lean -johtajakoulutus on laaja kokonaisuus, joka vastaa näihin kysymyksiin. Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ymmärtämään ja avaamaan silmät, kuinka Lean toimii ja kuinka se voisi toimia. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, vaihtelun hallintaa sekä sen pienentämistä, Lean -työkaluja sekä johtamista.

Lean -johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean -filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, pelien ja harjoitusten avulla.

Tänä päivänä organisaatioiden johto suunnittelee jatkuvasti, kuinka toiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan. Usein organisaatioiden nykyinen toimintataso ei riitä tyydyttämään asiakkaiden tarvetta toimitusajan ja sen luotettavuuden, hinnan ja laadun osalta.

Parannustoiminta on kokonaisvaltaista lähestymistä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen, eikä keskustelua tekniikoista ja menetelmistä. Lean -johtajakoulutuksessa liiketoiminnan kehittämistä lähestytään kokonaisuutena huomioiden toimintaympäristöä säätelevät lainalaisuudet (Factory Physics). 

 Kokonaisvaltainen lähestymistapa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lean on virtauksen kiihdyttämiseen ja arvon tuoton maksimointiin perustuva tekniikka. Leanin alkuperä on Toyotan tuotantosysteemi (TPS), joka Yhdysvalloissa myöhemmin 1990-luvun taitteessa nimettiin Lean -tuotannoksi. Toyota Production Systeemin tulokset julkaistiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle vuonna 1977 Sugimorin, Kusunokin, Chon ja Uchikawan kirjoittamassa artikkelissa (Int. J. Prod. Res. 1977, vol, 15, no. 6, pp 553-564).

toyotateksti.jpg

Myöhemmin Womac, Jones ja Roos kirjoittivat MIT:n tekemästä tutkimuksesta kirjan: The Machine that Changed the World. Kirjassa esitellään, kuinka Toyota yhteistyössä GM:n kanssa sai tappiollisen autotehtaan muutettua nopeasti tuottavaksi yhtiöksi. Näistä ajoista lähtien Lean -konseptin käyttö on laajentunut voimakkaasti ympäri maailmaa, erilaisille toimialoille ja erilaisiin ympäristöihin.

Toimintaa kuvaavat lainalaisuudet

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksen kannalta on tärkeää ymmärtää toimintaa kuvaavat lainalaisuudet. Hopp & Spearman ovat kuvanneet näitä kirjassaan Factory Physics.

Palvelu- tai tuotantoprosessien katsominen näiden lainalaisuuksien läpi auttaa ymmärtämään paremmin nykytilannetta ja tekemään järkevämpiä päätöksiä parannustoiminnassa. Lainalaisuudet yhdessä jatkuvan parantamisen kanssa ovat lähestymistapa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen menestyksekkäästi organisaatiotason näkökulmasta riippumatta. Lean -johtajan tai asiantuntijan on tärkeää ymmärtää nämä 27 lainalaisuutta suunnitellessaan ja toteuttaessaan Lean -aktiviteetteja organisaatiossa.

Lean perustuu osaamiseen, kuinka systeemi muutetaan tuottavammaksi. Systeemitason muutokset ovat johdon vastuulla, ei työntekijöiden. Muutos vaatii aina osaamista ja uusien ajattelumallien ja käytäntöjen käyttöönottamista.Tämä muutos vaatii myös työntekijöiden osallistumista ja toimintatapojen muuttamista, joka onnistuu parhaiten ottamalla työntekijät mukaan muutokseen.

Onnistuneen Leanin taustalla on lainalaisuukdien lisäksi Demingin korostamat parannustoimintaa koskevat neljä tekijää:

(1) systeemilähestymistapa
(2) vaihtelun ymmärtäminen
(3) tietotaito
(4) psykologia.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

ASQ.jpgOlemme luoneet kansainvälistä ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK) noudattavan Lean -johtajakoulutuksen. ASQ Body of Knowledge pitää sisällään kolme erilaista kokonaisuutta: taktinen, integroiva ja strateginen. Lean -johtajakoulutus on kombinaatio kaikkea näitä kolmea mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa tasossa. BOK pitää sisällään 173 kohtaa, jotka jakautuvat neljään osioon: kulttuurin mahdollistaminen, jatkuva prosessin parannus, yhdenmukainen Lean -yrityskulttuuri ja liiketoimintatulokset.

Lean -johtajakoulutuksen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista tietoa Leanista, toiminnan kehittämisen neljästä komponentista ja niiden käytännön merkityksestä sekä soveltamisesta organisaatioihin. Koulutus on kokonaisuus, joka antaa polun ja työkalut, kuinka luodaan merkittävä parannus. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean -parannuksissa.

Koulutus on kokonaisuus, jossa käydään yksittäisten parannusten toteutuspolku ja työkalut sekä Lean -johtamiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean -parannuksissa.

Toyotan menetelmä ja Lean

Maailmalta kantautuu kirjoituksia, jotka osoittavat useiden yritysten epäonnistuvan Leanissa. Sugimorin artikkelin mukaan Toyota kuitenkin oli ylivertainen jo 1977. Monet organisaatiot ovat tämän jälkeen kopioineet Toyotaa ja epäonnistuneet.

Tänä päivänä tiedetään, miksi Toyotalla onnistuttiin. On kolme keskeistä asiaa, jotka tulee huomioida. Laatu on numero yksi. Kaikki viat tuotteessa tai palvelussa hidastavat työtä ja vaativat lisäresursseja toiminnan suorittamiseksi. Toinen tärkeä asia on varastojen hallinta. Keskeneräistä työtä ei saa olla liikaa eikä liian vähän. Nollavirhe yhdessä joustavan tuotannon kanssa mahdollistaa varastotasojen laskemisen. Kolmas asia on oppia ymmärtämään työjonojen käyttäytymistä. Työpistettä ei saa ylikuormittaa. Koulutuksessa näiden kolmen asian yhteyttä opitaan ymmärtämään vaihtelun, Littlen lain ja Kingmanin yhtälön avulla.

Monet kirjoitukset Leanista ylistävät ja keskittyvät työkaluihin, johtamiseen, auditointeihin tms. Kun ilmiöitä ja asioita aloitetaan selittämään, on arvon ja hukan rinnalle muodostunut useita näkökulmia. Vuonna 2016 John Bicheno luetteli kirjassaan 25 periaatetta. Lean -johtajakoulutus auttaa ymmärtämään ja jäsentämään nämä 25 periaatetta suhteessa toisiinsa. Toisaalta tämä 25 kohdan lista auttaa ymmärtämään, miksi liiketoiminnan kehittäminen ei aina onnistu.

 Lean-periaatteet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Muutos itsessään ei vie parempaan, vaan on voitava tehdä liiketoimintaa eteenpäin vieviä muutoksia. Lisäksi tämä muutos, josta puhutaan, sekoitetaan usein korjaukseen. Kansainvälisesti Lean Leader -koulutuksena tunnettu 20-päiväinen Lean johtajakoulutus antaa johtajille ja kehityksestä vastaaville henkilöille tietotaitoa Leanista sekä kokonaisvaltaisesta parannusajattelusta.Täytyy myös muistaa, että organisaatiossa johtamisen on tuettava parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja sisäistää Lean -menetelmiä.

Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

nykytavoite.jpg

Arvovirran johtamisen ja arvovirtakuvausten (VSM) tavoitteena on yhdistää päämäärämalli, tieteellinen menetelmä sekä Lean -työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkeamman suorituskyvyn omaava työympäristö.

Lean asiantuntija koulutuksessa perehdytään syvällisesti Leaniin seitsemässä jaksossa:

1. Lean -toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta
2. Lean -konseptit ja -työkalut – Nykytilan tunnistaminen
3. Lean -arviointi ja -johtaminen – Nykytilan syvempi ymmärrys
4. Lean -ideaalitila – Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen
5. Lean -toimenpiteet – Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus
6. Lean -toimenpiteiden jalkautus – Mitä on tehty, mitä tehdään
7. Uusi Lean -tavoitetila kohti ideaalitilaa

Samalla kun koulutuksessa perehdytään arvovirtajohtamisen priorisointitekniikkaan, käydään myös läpi erittäin suuri määrä Lean -työkaluja – 7 hukkaa ja hukan muodot Muda, Mura, Muri, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean -työkalujen keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan.

Lean-kata.jpg

Lean -projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat oikean ongelman löytäminen arvovirta-analyysin avulla ja ongelmien priorisointi. Ongelmanratkaisu eli esteen poistaminen muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia – erityissyyongelmia, joissa etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide ja satunnaisyyitä, joissa parannetaan suorituskykyä ja tehdään parannus. Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien keskeiset periaatteet ja työkalut.

Usein ihmetellään miksei kukaan maailmassa ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Tyypillisesti pääpaino Lean -kirjallisuudessa on osallistamisessa ja kulttuurissa sekä tietysti visualisoinnissa, mikä Toyotan tehtaallakin voimakkaasti näkyy. Edistyksellisten menetelmien ja asiantuntijoiden roolista löytyy kirjallisuudesta vähemmän tietoa. Tiedetään kuitenkin, että mm. W.E. Deming, J.M. Juran ja G. Taguchi ovat kouluttaneet vuosia japanilaisia asiantuntijoita ja johtajia. Nämä herrat vannoivat systeemiajattelun, vaihtelun, tietotaidon ja psykologian perään. Ei siis ainoastaan psykologian. Lean -johtajakoulutuksessa käsitellään nämä kaikki keskeiset osa-alueet.

Edistyksellisten menetelmien käytöstä löytyy näyttöä esimerkiksi 1990 Kenichi Sekinen kirjoittamasta kirjasta One-Piece-Flow. Kirjan esimerkissä asiantuntijat lyhentävät 800 tonnisen muovipuristukoneen värin ja muotin vaihtoaikaa noin 95 minuutista alle 6 minuuttiin. Esimerkissä käytetään ideoiden testaamiseen Taguchin L8-matriisia. Esimerkissä on taitavasti yhdistetty PDSA -ympyrä, ryhmätyö, osaaminen, prosessissa työskentelevät henkilöt ja edistykselliset laatutekniikan työkalut.

Usein kirjallisuudessa painotetaan kaikkien osallistumista ja mukana oloa, joukkovoimaa. Tämä on oikein, mutta ei voi unohtaa tietotaidon, tieteen ja teorian arvoa teollisen yhteiskunnan tuottavuuden kasvussa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Valmiin hyväksytyn projektityön palautettuaan opiskelija saa QKK:n arvostetun Lean -johtaja sertifikaatin.

Aikaisempaa osaamista Leanista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean -koulutusmateriaalin sekä tiedostot ja lomakepohjat muistitikulla. 

Sertifiointi

Lean-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean -johtaja sertifikaatti.

Ajankohta ja laajuus

Kurssin kesto on 20 päivää. Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa.

1. jakso 1.-2.11.2017
2. jakso 15.-17.11.2017
3. jakso 13.-14.12.2017
4. jakso 1.-2.2.2018
5. jakso 1.-2.3.2018
6. jakso 22.-23.3.2018
7. jakso 16.-17.4.2018
8. jakso 26.-27.4.2018
9. jakso 28.-29.5.2018
10. jakso 3.9.2018 (Final-päivä)

Koulutuksen rungon löydät täältä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 8900 eur + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat tarvittavat tiedostot muistitikulla ja Factory Physics for Managers -kirjan


Kouluttaja

Antti_90.jpg

 

 

 

 


Pääkouluttajana toimii DI Antti Piirainen. Yrityksellä ja sen kouluttajilla on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan -menetelmästä, Lean -teoriasta ja työpajoista.

sähköposti: antti@qk-karjalainen.fi     puh. 040 502 2702

 

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 


Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 20 päivää
  • Ajankohta: Alkaen 1.11.2017
  • Sijainti:Sibeliustalo, Lahti
  • Hinta:8900 euroa + Alv 24 %
  • Kouluttaja:Antti Piirainen

Ohjelma

Päivä 1

 

Koulutuksen ohjelmarunko.

 

 

 

Koulutuksesta sanottua:


”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
                                            - Toimitusjohtaja-

 

”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva. Ruusuja paljon ja kiitoksia!”

                                      -Kehittämispäällikkö-

 

"Olin skeptinen kurssin sopivuudesta minulle, koska tulen palvelusektorilta, mutta kurssihan olikin erinomainen. Kiitos Antille täysin uudenlaisesta näkemyksestä!"

                                                   -Kurssilainen-

 

"Sain Lean -johtajakoulututuksessa uutta tietoa, jonka pystyin nopeasti viemään käytäntöön ja levittämään organisaation vastuuhenkilöille."


                                            -Tietohallintojohtaja-