Alkaen 2.11.2022

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

 

Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!

Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance - edistykselliset tekniikat ja analyysit. Kaiken kaikkiaan viisi päivää edistyksellisempää Minitab -koulutusta. 

Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin. 

Koulutuksen tavoitteet

  • Opettaa, kuinka käytetään Minitab -ohjelmaa erikoisdatan analysointiin
  • Kuinka käytetään ohjelmaa erilaisten datojen ja tilanteiden analysointiin kuten aikasarjat, binääri ja kategoriadata, koedata, luotettavuusdata jne.
  • Kertoa lyhyesti erityisdatan analyysiperiaatteet
  • Esittää lukuisilla käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla datan analyysiä
  • Edesauttaa dataperusteista ongelmanratkaisua kuten Six Sigma

Advanced_Minitab.jpgKoulutus koostuu erilaisista teoriaosuuksista ja Minitabilla laskettavista käytännön esimerkeistä. Koulutuksen pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB -ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysversio ohjelmasta. MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa maksutta QKK:sta tai laatutieto.fi -verkkokaupasta. Ohjelman ja sen kokeiluversion löydät nettikaupastamme osoitteesta www.laatutieto.fi.

MINITAB -koulutusta järjestetään myös yrityskohtaisena koulutuksena. Koulutuksesta voidaan räätälöidä erilaisia paketteja asiakkaan tarpeeseen - alkaen perusteista ja päätyen edistyksellisempiin menetelmiin. Kysy lisää, pyydä tarjous!

Sisältö

Minitabin Advance -kurssi laajentaa tilastomatemaattisten menetelmien teoreettista ja käytännön osaamista. Kurssi täydentää aikaisemmin pidettyjä Minitab -kursseja.

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin yrityksissä käytettäviin datoihin ja niiden analysointiin sekä laajennetaan juurisyy- eli regressioanalyysin osaamista logistiseen regressioon. Logistista regressiota tarvitaan analysoitaessa erilaista nominaali-, binääri- (hyvä-huono) ja luokkadataa, esimerkiksi myynti- ja markkinointidataa sekä reklamaatioita.

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

Toinen koulutuspäivä keskittyy laajentamaan tilastollisten analyysityökalujen osaamista. Päivän aikana tutustutaan aikasarjaanalyysiin, jolla voidaan ennustaa kysyntää, myynnin kehitystä, varaosien kulutusta, sesonkien käyttäytymistä, matkustajamääriä jne. Lisäksi opetellaan analysoimaan dataa käyttäen yleistä lineaarista mallia, joka on pohjana esimerkiksi regressio- ja varianssianalyysille, joita käytetään koesuunnittelussa. Osaamista laajennetaan myös epäparametrisilla testeillä eli jakaumien vertailu tilanteessa, jossa jakaumat eivät ole normaaleja (vrt. t-testit).

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

Kolmas päivä keskittyy tilastomatemaattisiin monimuuttujamenetelmiin. Tilastomatemaattisilla monimuuttujamenetelmillä pyritään esimerkiksi tiivistämään laajan aineiston informaatiota tai ryhmittelemään havaintoja samankaltaisiin ryhmiin. Tyypillisiä tilanteita sellu- ja paperitehtaat, palveluprosessit jne. Lisäksi tutustutaan moniulotteiseen normaalijakaumaan ja sen testaamiseen. Useat monimuuttujamenetelmät olettavat datan noudattavan moniulotteista normaalijakaumaa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

Neljännen koulutuspäivän aikana keskitytään kehittyneisiin teollisuudessa käytettyihin koesuunnittelun menetelmiin, kuten toisen asteen malleihin eli vastepintamenetelmään. Päivän tavoitteena on täydentää teollisen koesuunnittelun osaamista.

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

Viides koulutuspäivä keskittyy luotettavuustekniikan perusteisiin ja luotettavuusdatan analysointiin. Luotettavuustekniikka on yksi keskeisistä riskihallinnan menetelmistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin luotettavuudessa käytettäviin jakaumiin.

Lähtötiedot

Suosituksena on, että opiskelijalla on Minitab-ohjelmiston perustaidot hallussa tai hän on osallistunut Minitabin perusteet -koulutukseen.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on viiden päivän mittainen. Seuraava toteutus:

1. jakso: 2.-4.11.2022
2. jakso: 17.-18.11.2022

Hinta

Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa + Alv 24 %. Yksittäiset koulutuspäivät ovat 570 euroa + Alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä värilliset koulutusmateriaalit ja harjoitustiedostot muistitikulla.

Kouluttaja

kimmo-120.jpg

 

 

 

 


Kimmo Liuksiala
kimmo@qk-karjalainen.fi

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Tarjous7.jpgIlmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse (03-7804 264) tai sivupalkista löytyvästä ilmoittaudu kurssille linkistä. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, voit lisätä muut henkilöt lisätietoihin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedot

  • Kesto: 5 päivää
  • Ajankohta: Alkaen 2.11.2022
  • Sijainti:Lahti, tai etäosallistuminen
  • Hinta:2900 euroa + Alv 24 % (viisi päivää)
  • Kouluttaja:Kimmo Liuksiala

Ohjelma

Päivä 1

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Datan kerääminen ja eri datatyypit (epäjatkuva / jatkuva)

Datan luokittelua

Erilaisia epäjatkuvia ja jatkuvia jakaumia

Datan muunnokset

12:00 Lounas

13:00 Mikä on regressio?

Logistinen regressio

Nominaali

Ordinaali

Binääri

Käytännön esimerkit Minitabilla analysoiden

Datan analysointi tilanteessa, jossa vaste / ulostulo ei ole

jatkuva vaan esim. binäärinen (hyvä-huono)

14:30 Kahvi

15:00 Logistinen regressio jatkuu

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

 

 

Koulutuksesta sanottua:

 

"Hyvä kurssi kaikin puolin. Sain paljon hyödyllistä tietoa. Suosittelen mielelläni tätä muillekin."

Päivä 2

 

09:00 Aikasarjat ja niiden analysointi

Trendin analysointi

Kausivaihtelun analysointi

ARIMA -mallin teoria ja sovitus

09:45 Käytännön esimerkki Minitabilla analysoiden

12:00 Lounas

13:00 Yleinen lineaarinen malli

Mallin sovitus Minitabilla

Ryhmätyö: Datan keräys ja sen analysointi Minitabilla

14:30 Kahvi

15:00 Epäparametriset testit

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi

Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi

16:00 Keskustelu ja päivän päätös

Päivä 3

 

09:00 Moniulotteinen normaalijakauma

Moniulotteisen normaalijakauman testaaminen

09:45 Pääkomponenttianalyysi

Minitabin käyttö pääkomponenttianalyysissä

Datan keskeiset piirteet esiin hävittämättä informaatiota

Alkuperäisen datan muuttujien määrän vähentäminen

12:00 Lounas

13:00 Faktorianalyysi

Klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi

Ryhmitellään havaintoja tai muuttujia mahdollisimman

samankaltaisiin ryhmiin.

14:30 Kahvi

15:00 Diskriminanttianalyysi eli erotteluanalyysi

Mikä parhaiten erottaa tunnetut ryhmät toisistaan?

16:00 Keskustelu ja päivän päätös

 

Välityö

 

Analysoi vähintään kolmella eri tavalla yrityksesi dataa.

Päivä 4


08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Kertaus edellisestä jaksosta

09:30 Välitöiden esittely ja purku

10:00 Johdatus koesuunniteluun ja sen keskeisiin periaatteisiin

Käytännön koe

12:00 Lounas

13:00 Lineaariset ja epälineaariset koesuunnitelmat

Vastepintamenetelmä ja Central Composite Design

14:30 Kahvi

15:00 Vastepintamenetelmäkokeen analysointi

Käytännön koe ja analysointi

16:00 Keskustelu ja päivän päätös

 

Päivä 5


09:00 Johdatus luotettavuustekniikkaan

Luotettavuuden malli

MTTF

MTBF

Sensurointi

09:45 Luotettavuudessa käytetyt jakaumat

Luotettavuudessa käytetyt parametrisovitukset

12:00 Lounas

13:00 Regressioanalyysi luotettavuustekniikassa

Luotettavuuden parantaminen

Cox-regressio

14:30 Kahvi

15:00 Kiihdytetty elinajan testaus

Esimerkki: Kiihdytetyn elinajan

testauksesta käytännössä

Loppukeskustelu

16:00 Kurssin päätös