Kehittämisen menetelmät ja työkalut

Tämän päivän prosessien kehityksessä tarvitaan erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Käytössämme on laaja valikoma sekä graafisia että tilastollisia analyysejä ja työkaluja, joiden avulla voimme analysoida prosessia ja sen toimintaa. Jotta nämä menetelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön, järjestämme erilaista räätälöityä koulutusta mm. seuraavista menetelmistä ja työkaluista.

 • Aineiston keruu ja yhteenveto minitabkuvia.jpg
  • Datatyypit
  • Mittaaminen
  • Datan/aineiston keruumenetelmät
  • Datan tarkkuus//virheettömyys
  • Kuvaava statistiikka
  • Graafiset analyysit
 • Kvantitatiiviset konseptit
  • Tilastollinen päätöksenteko
  • Todennäköisyys
 • Todennäköisyysjakaumat
  • Jatkuvat jakaumat
  • Diskreetit jakaumat
  • Keskeinen raja-arvolause
 • Tilastollinen päätöksenteko
  • Luottamusvälit
  • Hypoteesitestaus
  • Parittainen testaus
  • Varianssianalyysi
 • Suhteet muuttujien välillä
  • Lineaarinen regressio
  • Korrelaatio
  • Aikasarja-analyysit
 • Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)
  • Satunnais - ja erityissyyt
 • Prosessien suorituskyky ja kyvykkyys
  • Kyvykkyysanalyysit
  • Kyvykkyysindeksit
 • Koesuunnittelu (DOE)
  • Kokeiden suunnittelu ja organisointi
  • Suunnittelun periaatteet
  • 1-muuttujakoe (One-Factor Experiments)
  • Täystekijäkoe (Monimuuttujakoe, Full-Factorial Experiments)
  • Osittaistekijäkoe (Two-Level Fractional Factorial Experiments)
  • Teollisuuskokeiden suunnittelu (Taguchi)
  • Dynaaminen koesuunnittelu (Taguchi)
  • Shainin -tekniikka

Teoriaosaamisen lisäksi näissä graafisissa ja tilastollisissa menetelmissä käytetään yleensä jotakin tilasto-ohjelmistoa tai Excelia. Yleensä tehokkaassa datan käsittelyssä Excelia suositeltavampaa on käyttää siihen suunniteltua ohjelmistoa - esimerkiksi Minitab.