Projektituki

Quality Knowhow Karjalainen tarjoaa Lean ja Six Sigma -projekteihin projektitukea. Ohjaaja tulee yritykseesi syventämään tarvittavaa osaamista, auttamaan kokeiden suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.

Six Sigma-projektin toteutus ulkopuolisen tuen turvin - "vuokra Black Belt"

Quality Knowhow Karjalainen Oy on laajentanut palvelukokonaisuuttaan koulutuksesta, konsultoinnista ja oheistavaroiden myymisestä "vuokra" Lean Six Sigma Black Beltiin. Tällä tarkoitetaan, että nyt yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan toteuttaa Lean Six Sigma projektin toteutuksen ulkoisen asiantuntijan voimin.


Black Beltillä on kokemusta mm. seuraavien prosessien ohjaamisesta:

 • toimitusvarmuuden vaihtelun vähentäminen
 • tuotannon laatupoikkeamien ja hukan vähentäminen
 • tuotannon ja tuotekehityksen läpimenon parantaminen
 • tuotannon optimointi
 • ulkoistettu osto/kilpailutus
 • ulkoistettu kehittämistoiminta
 • asiakas/markkinatutkimukset
 • asiakaskannattavuuden parantaminen
 • myynti/markkinointiprosessin kehittäminen
 • logistiikkakustannusten alentaminen
 • arvokkaan/arvottoman työn tutkiminen ja arvokkaan työn osuuden lisääminen

Esimerkki 1: Teräs/konepajateollisuus

Kehittämiskohde: Toimitusvarmuuden parantaminen ja tuotannon optimointi

Tulokset: 4-5 kk:n aikana tuotannon prosessien läpimenoaikaa nopeutettiin, tuotannon suunnittelua tehostettiin
ja laatupoikkeamia vähennettiin. Asiakastyytyväisyys kohosi voimakkaasti, kun toimitusvarmuus ei vaihdellut enää 60-90%, vaan asettui 95%:n tasolle.

Asiakkaan säästöt: Avainasiakkaat eivät siirtyneet kilpailijoiden leiriin, resursseja säästyi optimoinnin seurauksena, hukka väheni.

Esimerkki 2: LVI-asennus

Kehittämiskohde: Läpimenoajan lyhentäminen ja vaihtelun vähentäminen.

Tulokset: 3 kk:n kestävän projektityön aikana asennusläpimenoa nopeutettiin muuttamalla prosessia, esiasennustoiminnalla vähennettiin laatupoikkeamia ja asiakastarpeiden huomioimisella lisättiin asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaan säästöt: Resursseja säästyi huomattavasti läpimenon pudotessa viidenteen osaansa ja lisää asiakkuuksia
solmittiin myönteisten kokemusten seurauksena.

Esimerkki 3: Tietotekniikka- ja tietoliikenneteollisuus

Kehittämiskohde: Myyntitoiminnan ja kannattavuuden optimointi

Tulokset: Noin 3 kk:n aikana tutkittiin myynnin kehittämistoimien vaikuttavuutta kannattavuuden parantumiseen, jonka jälkeen kannattavin myyntitoiminta otettiin organisaatiossa jatkuvaan käyttöön.

Asiakkaan säästöt: Myynti tehostui, yrityksen kannattavuus parani ja asiakastyytyväisyys koheni.

 

Parannushanke voi olla ulkopuolinen Black Belt resurssi tai tähän hankkeeseen voidaan liittää tarvittavaa koulutusta. Älä epäile olla yhteydessä, keskustellaan eri vaihtoehdosta. Tarjoamme mielellämme tarvittavaa konseptia käytännön ongelmaasi.