Esimerkkejä aihekokonaisuuksista

5S –menetelmän käyttöönotto konsultoinnin ja koulutuksen avulla

Johdolle, tiiminvetäjille ja luottamushenkilöille annetaan ensin syvällisempi koulutus 5S -menetelmän teoriasta ja käyttöönoton konkreettisista toimenpiteistä. He toimivat menetelmän käyttöönoton suojelijoina ja sponsoreina.

Seuraavassa vaiheessa työntekijät koulutetaan lyhyellä, noin puolentoista tunnin mittaisella tietoiskulla aiheesta. Lyhyt koulutus sisältää 5S -konseptin tarkoituksen ja pääperiaatteet. Tämän jälkeen siirrytään konsultin johdolla työpisteisiin toteuttamaan menetelmän mukaisia toimenpiteitä.

Pelkkä "luokkahuoneopetus" ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen 5S – menetelmän käyttöönotossa. Parempaan lopputulokseen päästään, kun menetelmää lähdetään toteuttamaan käytännössä välittömästi koulutuksen jälkeen, jolloin myös muutos entiseen on helposti havaittavissa. Oppiminen omaksutaan helpoimmin konkreettisen tekemisen kautta. 5S kohteista otetaan "ennen ja jälkeen" – kuvat, joiden avulla voidaan jälkeenpäin esittää saavutettu muutos.

 

Laatutaulujen käyttöönotto konsultoinnin ja koulutuksen avulla.

Teoriakoulutuksessa käydään läpi laatutaulujen konsepti, poikkeamateoria, erityissyiden ja satunnaissyiden välinen ero, jonka jälkeen rakennetaan yhdessä työntekijöiden kanssa laatutaulut ja niille mahdollisten virheiden tai häiriöiden lista. Tämän jälkeen työntekijät keräävät dataa laatutaululle tuotantoprosessista sovitusti ja noin neljän viikon jälkeen jokaiselle virheilmiölle lasketaan oma hälytysraja ns. c-arvo.

Työnjohto ja henkilöstö opetetaan reagoimaan erityissyihin. Konsultin avulla opetellaan protokolla ja ongelmanratkaisumenetelmä. Laatutaululta kerätystä datasta opetellaan piirtämään Pareto / SPC -kuvaaja ja tekemään niistä oikeanlaiset analyysit.

 

Prosessikuvaukset ja VSM -arvovirtakuvausten toteuttaminen konsultoinnin avulla

Konsultin avulla tutustutaan prosessikuvaustekniikkaan yhdessä tiimin kanssa. Prosessit kuvataan konkreettisesti workshoppina. Ensin kuvataan ylätason prosessi, esimerkiksi SIPOC kuvauksen avulla. Tämän jälkeen lähdetään kuvaamaan nykytilaa arvovirtakuvauksen avulla.

Arvovirtakuvauksen vaatimat tiedot (data) haetaan tuotannosta konsultin ohjauksessa ja siirretään kuvaukseen (Informaatiovirta, materiaalivirta ja prosessiaskeleiden yksityiskohtaiset tiedot). Arvovirtakuvauksen tekeminen on oppimista tekemisen kautta konsultoinnin tukemana. Nykytilankuvauksen jälkeen ideoidaan yhdessä tulevantilan kuvaus, tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista ja muutosta seurataan.

 

SMED, nopeiden aseteaikojen jalkauttaminen tuotantoon konsultin ohjauksessa

Lyhyessä teoriakoulutuksessa käydään prosessin työntekijöiden kanssa SMED tausta ja idea läpi pienen Powerpoint -esityksen avulla, jonka jälkeen mennään "sorvin" ääreen kuvaamaan videolle asetteen tekeminen (joskus tekijät kuvaavat itse). Tämän jälkeen videolta puretaan yhdessä työntekijöiden kanssa kaikki työvaiheet post it -lapuille ja luokitellaan ne ulkoisiin ja sisäisiin aseteaikoihin. Aseteajat sisältävät usein monenlaista hukkaa, jonka todentaminen ja poistaminen mahdollistavat aseteaikojen lyhentymisen. Tuotannon SMED asiantuntijoita syntyy tekemällä konkreettisesti useampia parannusprojekteja. Menetelmän jalkauttaminen toteutetaan konsultin opastaessa lattiatasolla menetelmän käyttöönottoa yhdessä työntekijöiden ja työnjohdon kanssa.

 

Koesuunnittelun (DOE) ja monimuuttujakokeiden toteuttaminen ja menetelmän jalkauttaminen konsultin ohjauksessa

Koulutuksessa käydään läpi monimuuttujakokeiden ja koesuunnittelun periaatteet. Tämän jälkeen kartoitetaan yhdessä avainhenkilöiden kanssa prosessin kriittiset/ merkittävät tekijät ja luodaan koesuunnitelma. Koesuunnitelma sisältää resurssien määrittämisen, kokeen onnistumisen kannalta tarvittavat tilat, henkilöt, tarvikkeet ja tarvittava aika. Suunnittelu ja kokeen toteuttaminen suoritetaan konsultin ohjauksessa. Kokeen tulokset analysoidaan yhdessä asianomaisten henkilöiden kanssa. Kokeen jälkeen parannettavasta prosessista ajetaan ns. konfirmaatiokoe, jolla todistetaan kokeen onnistuminen ja prosessin kyvykkyyden paraneminen.